Vårdnad Göteborg

Trygg hjälp inom familjerätt

Personligt engagemang
och stor expertis

Vårdnad Göteborg

När föräldrarna går skilda vägar kan det vara svårt att komma överens om vilken förälder som ska vara vårdnadshavare över de gemensamma barnen. Det bästa är alltid när det går att lösa genom gemensam vårdnad. Men när till exempel föräldrarna bor på olika orter blir det problematiskt. Då behövs det juridisk hjälp av tredje part. Förhoppningsvis att lösa genom medling och diskussioner, annars får det gå till rättslig prövning.

I andra fall kan det handla om att den ena föräldern anses som olämplig av olika anledningar. Då handlar det om att påvisa att det föreligger sådana problem som gör att den andra föräldern är mer lämplig som ensam vårdnadshavare och att barnet annars far illa fysiskt eller psykiskt. Då påbörjas en vårdnadstvist genom rättslig prövning.

Har du hamnat i en vårdnadstvist och behöver en erfaren jurist för att hjälpa dig? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Vårdnadstvist

När föräldrarna inte kan komma överens om vem som ska ha ensam vårdnad om gemensamma barn går det till domstol för att få en rättslig prövning. Vårdnadstvister omfattar även barnens boende, skolgång och avtal som rör barnen.

Självklart är det tuffa tider för föräldrarna som ingår i en vårdnadstvist, men det är viktigt att inte glömma bort barnen. Det är vanligt att barnen mår dåligt och är oroliga över situationen. Det är viktigt att anlita professionell hjälp när man har kört fast. Det hör till sakens natur att ämnet är infekterat så det är tryggt och skönt att ens talan förs av en jurist på ett lugnt och sakligt sätt och med stor erfarenhet av lagen och gällande praxis i vårdnadsärenden.

håller hand

Barnens bästa är utgångspunkten

Huvudregeln är alltid att föräldrarna skall ha gemensam vårdnad och tillsammans besluta allt som rör barns liv och vardag. Efter en noggrann bedömning av rätten beslutas sedan antingen delad eller enskild vårdnad.

Det handlar om till exempel hemadress, skolgång och anförskaffning av pass och liknande juridiska beslut. Man tittar på faktorer som exempelvis hur samarbetet föräldrarna emellan tros fungera eller om någon av föräldrarna är direkt olämplig som vårdnadshavare. När båda föräldrarna motsätter sig gemensam vårdnad är det rätten som bestämmer vem som ska få vårdnaden.

När rätten har beslutat om enskild vårdnad är det rätten som beslutar om hur umgänget med den andra föräldern ska se ut. I normala fall har den föräldern som förlorat vårdnaden alltid rätt till umgänge till barnen. Därför kallas ensam vårdnad ofta för juridisk vårdnad för det har inget med umgängesrätten till barnen att göra.

Fråntagen umgängesrätt

Det händer i vissa ärenden att det beslutas att en förälder fråntas sin umgängesrätt. Det skrämmer såklart föräldrar men man ska veta att det krävs mycket allvarliga anledningar till dessa beslut.

Det kan handla om sexuella övergrepp, våld och andra svåra omständigheter där barnen får mycket illa. Det kan också vara att det finns uppenbar risk för att barnet olovligen ska föras bort, till exempel till ett annat land.

Finansiell hjälp vid vårdnadstvist

Många är oroliga för att vårdnadstvisten kostar mycket pengar. Men i många fall har man rätt till allmän rättshjälp via sin hemförsäkring. I dessa fall betalar man endast omkring 75 % av ombudskostnaderna. Om man inte har en hemförsäkring som täcker en vårdnadstvist kan man även ansöka om rättshjälp av staten.

Barnens rättigheter i en vårdnadstvist

I en vårdnadstvist så tas det alltid i beaktande vad barnen själv tycker, självklart beroende på mognad och ålder. Barnen har rättigheter enligt lagen att komma till tals och ge sin syn på saken.

Ju äldre barnen är desto större hänsyn tas till deras vilja. Det är självklart svårt att handskas med yngre barns vilja. Det är dessvärre vanligt att föräldrarna har påverkat barnen på olika sätt vilket gör det svårt att ta rätt beslut för barnen.

 

Expert på vårdnadsärenden