Juridisk expertis
vid vårdnadstvist

Erfaren advokat inom familjerätt

Juridisk expertis
vid vårdnadstvist

Erfaren advokat inom familjerätt

Vi hjälper dig med frågor om vårdnad i Göteborg

När föräldrarna går skilda vägar kan det vara svårt att komma överens om vilken förälder som ska vara vårdnadshavare över de gemensamma barnen. Det bästa är alltid när det går att lösa genom gemensam vårdnad. Men när till exempel föräldrarna bor på olika orter blir det problematiskt. Då behövs det juridisk hjälp av tredje part. Innan en konflikt utvecklas till en vårdnadstvist går den dock förhoppningsvis att lösa genom medling och diskussioner.

I andra fall kan det handla om att den ena föräldern anses som olämplig av olika anledningar. Då handlar det om att påvisa att det föreligger sådana problem som gör att den andra föräldern är mer lämplig som ensam vårdnadshavare och att barnet annars far illa fysiskt eller psykiskt. Då påbörjas en vårdnadstvist genom rättslig prövning.

Har du hamnat i en vårdnadstvist och behöver en erfaren jurist för att hjälpa dig? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Vårdnadstvist

När föräldrarna inte kan komma överens om vem som ska ha ensam vårdnaden om gemensamma barn går de till domstol för att få en rättslig prövning. Vårdnadstvister omfattar även barnens vårdnad, boende och umgänge. Vårdnaden handlar om vem som ska bestämma om allt som rör barnen, var de ska gå i skola, var de ska bo och om deras fritidsintressen. Boende om var de ska bo och umgänget om hur det ska ske med den andra föräldern som de inte bor ihop med.

Självklart är det tuffa tider för föräldrarna som ingår i en vårdnadstvist, men det är viktigt att inte glömma bort barnen. Det är vanligt att barnen mår dåligt och är oroliga över situationen. Det är viktigt att anlita professionell hjälp när man har kört fast. Det hör till sakens natur att ämnet är infekterat så det är tryggt och skönt att ens talan förs av en jurist på ett lugnt och sakligt sätt och med stor erfarenhet av lagen och gällande praxis i vårdnadsärenden.

håller hand

Barnens bästa är utgångspunkten

Huvudregeln är alltid att föräldrarna skall ha gemensam vårdnad och tillsammans besluta allt som rör barns liv och vardag. Efter en noggrann bedömning av rätten beslutas sedan antingen delad eller enskild vårdnad.

Barns vårdnad handlar om till exempel barnets skolgång och identitetshandlingar, så som pass och alla juridiska beslut som fattas om barnet. Man tittar på faktorer som exempelvis hur samarbetet föräldrarna emellan har fungerat eller om någon av föräldrarna är direkt olämplig som vårdnadshavare. Om båda föräldrarna motsätter sig gemensam vårdnad är det rätten som bestämmer vem som ska få vårdnaden.

När rätten har beslutat om enskild vårdnad reglerar den även hur umgänget med den andra föräldern ska se ut. I normala fall har den föräldern som förlorat vårdnaden alltid rätt till umgänge till barnen. Därför kallas ensam vårdnad ofta för juridisk vårdnad för det har inget med umgängesrätten till barnen att göra.

Fråntagen umgängesrätt

Det händer i vissa ärenden att det beslutas att en förälder fråntas sin umgängesrätt. Det skrämmer såklart föräldrar men man ska veta att det krävs mycket allvarliga anledningar till dessa beslut. Det kan handla om sexuella övergrepp, våld och andra svåra omständigheter där barnen får mycket illa. Det kan också vara att det finns uppenbar risk för att barnet olovligen ska föras bort, till exempel till ett annat land.

Finansiell hjälp vid vårdnadstvist

Många är oroliga för att vårdnadstvisten kostar mycket pengar. Men i många fall har man rätt till rättsskydd via sin hemförsäkring. Beroende på vilken hemförsäkring man har, betalar man olika stora belopp i ombudskostnader. Om man inte har en hemförsäkring som täcker en vårdnadstvist kan man även ansöka om rättshjälp av staten, men det endast om man har en mycket låg inkomst under 260.000 kronor per år.

Barnens rättigheter i en vårdnadstvist

I en vårdnadstvist bör man alltid ta i beaktande hur barnen själva vill ha det när det kommer till alla dessa frågor. Det är lämpligt att de hörs, men man fäster olika mycket vikt vid vad de säger, beroende på barnets mognad och ålder. Barn har rättigheter enligt lagen att alltid komma till tals och ge sin syn på saken, men tyvärr fallerar det alltför ofta trots att barnen har den juridiska rättigheten att få vara med och bestämma om sin egen tillvaro och framtid. Ju äldre barnen är desto större hänsyn bör det tas till hur de vill ha det, men är det yngre barn är det svårt att veta hur mycket barnet självt förstår om vad det handlar om och innebär. 

Expert på vårdnadsärenden